Desfilada de carrosses 2023

L’Ajuntament de Binissalem recorda que, tal com figura a la normativa de la desfilada que apareix en el programa de festes que:

  1. Novetat important. Tots els vehicles que superin 1 metre des del trespol a la plataforma han de dur barana. La barana ha d’esser d’1 metre d’altura com a mínim, suports homologats i travessers rígids. Les plataformes han d’anar tancades pels 3 laterals, la part posterior pot anar oberta.
  2. En quant a la llargària, s’estableix la mesura màxima de 10 metres per la plataforma més els 4 metres de la caixa i una alçada màxima 3’5 metres.

Aquesta mesura serà d’obligat compliment per totes aquelles carrosses que per desfilar utilitzin camions de gran tonatge i que el fet de no complir aquesta norma suposarà l’eliminació de la desfilada.

Agraïm la col·laboració de totes i tots els participants.