Fase 1 a Balears: Tot el que has de saber

L’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, aprova mesures per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat i que entren vigor l’11 de maig de 2020.

Àmbit social

 • Reunions de fins a 10 persones en domicilis, terrasses o a l’aire lliure per a persones no vulnerables ni amb patologies prèvies (distància de seguretat, 2 metres).
 • Vehicles privats: Persones que visquin juntes poden usar tots els seients. Si no, màxim dues persones per fila i amb màscares.

Bars i restaurants

 • Obertura de terrassa amb limitació d’ocupació al 50%.
 • Distància de separació de dos metres entre taules, màxim 10 persones per taula.
 • Desinfecció de taules i cadires entre usos.
 • Prioritzar l’ús d’elements d’un sol ús i no compartir cartes, palilleros, tovalloneres, etc.
 • Fomentar el pagament amb targeta i desinfectar el datàfon després de cada ús.

Comerç

 • Reobre el comerç minorista excepte locals amb més de 400 metres quadrats i centres comercials.
 • Aforament reduït al 30% o limitar l’entrada a un client per empleat.
 • Horari d’atenció prioritari per a majors de 65 anys.
 • Pot haver-hi sistemes de recollida en el local.
 • Quan així ho decideixin els Ajuntaments corresponents, i havent de comunicar aquesta decisió a l’òrgan competent en matèria de sanitat de la comunitat autònoma, podran procedir a la seva reobertura els mercats que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública, comunament denominats mercats ambulants, donant preferència a aquells de productes alimentaris i de primera necessitat i procurant que sobre els productes comercialitzats en els mateixos es garanteixi la seva no manipulació per part dels consumidors. Els Ajuntaments establiran requisits de distanciament entre llocs i condicions de delimitació del mercat amb l’objectiu de garantir la seguretat i distància entre treballadors clients i vianants. En tot cas, es garantirà una limitació al vint-i-cinc per cent dels llocs habituals o autoritzats i una afluència inferior a un terç de l’aforament habitual podent alternativament procedir-se a l’augment de la superfície habilitada per a l’exercici d’aquesta activitat de manera que es produeixi un efecte equivalent a la citada limitació.
 • Desinfecció dels locals almenys dues vegades al dia. També caldrà desinfectar les zones dels empleats i la seva roba de treball.
 • Es prohibeix als clients usar les condícies dels comerços.
 • Equips de protecció individual adequats per als empleats.
 • Gels hidroalcohólicos a l’entrada dels comerços per a empleats i clients.
 • Es prohibeix l’autoservei en mercats i mercats ambulants.
 • Els emprovadors i les peces hauran de desinfectar-se després de cada ús.
 • Màscares obligatòries quan no pugui garantir-se la distància de seguretat.
 • Assenyalar la distància de seguretat entre clients i entre empleat i client: dos metres, o un si es compta amb barreres físiques.

Turisme i hotels

 • Obertura d’hotels i allotjaments turístics excloent zones comunes.
 • Turisme actiu i de naturalesa per a grups limitats de persones.

Esports i activitats a l’aire lliure

 • Obertura de centres d’alt rendiment.
 • Es permet l’entrenament mitjà en lligues professionals.
 • Obertura d’instal·lacions esportives a l’aire lliure sense públic per a esports sense contacte.
 • Activitats esportives individuals amb cita prèvia en centres que no impliquin contacte físic ni ús de vestuaris.

Oci i cultura

 • Obertura de biblioteques, tant de titularitat pública com privada per a les activitats de préstec i devolució d’obres, lectura en sala, així com per a informació bibliogràfica i bibliotecària. No podran dur-se a terme activitats culturals, activitats d’estudi en sala o de préstec interbibliotecari. No es podrà fer ús dels ordinadors i mitjans informàtics de les biblioteques destinats per a l’ús públic dels ciutadans, així com de catàlegs d’accés públic en línia o catàlegs en fitxes de la biblioteca.
 • Actes i espectacles de menys de 30 persones en llocs tancats.
 • Actes a l’aire lliure de menys de 200 persones, sempre asseguts.
 • Obertura de museus a un terç de l’aforament.
 • Producció audiovisual i rodatge de cinema i sèries.

Educació

 • Treball administratiu i preparatori dels docents i personal auxiliar.
 • Obertura de laboratoris universitaris.

Laboral

 • En el sector agroalimentari i pesquer es reprendran les activitats que mantenien restriccions.

Serveis Socials

 • Reactivació progressiva dels serveis socials, amb atenció prioritària a col·lectius més desfavorits. Quan sigui possible, es prioritzarà la prestació de serveis per via telemàtica, reservant l’atenció presencial a aquells casos en què resulta imprescindible. En tot cas, es garantirà la disponibilitat d’accés als serveis de teràpia,rehabilitació, atenció primerenca i atenció diürna per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.
 • Atenció domiciliària i seguiment continu a persones majors que no visquin en residències.

Ciència i innovació

 • Reobertura gradual d’aquelles instal·lacions que van quedar tancades en la primera fase de la pandèmia.
 • Es podran celebrar seminaris i congressos, amb menys de 30 assistents.

Vetlles i enterraments

 • Les vetlles podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim a cada moment de quinze persones en espais a l’aire lliure o deu persones en espais tancats, siguin o no convivents.
 • La participació en la comitiva per a l’enterrament o comiat per a cremació de la persona morta es restringeix a un màxim de quinze persones, entre familiars i afins, a més de, en el seu cas, el ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt.
 • En tot cas, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció del COVID-19, relatives al manteniment d’una distància mínima de seguretat de dos metres, higiene de mans i etiqueta respiratòria.

Llocs de culte

 • Es permetrà l’assistència a llocs de culte sempre que no se superi un terç del seu aforament i que es compleixin les mesures generals de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries.
 • Si l’aforament màxim no estigués clarament determinat es podran utilitzar els següents estàndards per al seu càlcul:
  • Espais amb seients individuals: una persona per seient, havent de respectar-se, en tot cas, la distància mínima d’un metre.
  • Espais amb bancs: una persona per cada metre lineal de banc.
  • Espais sense seients: una persona per metre quadrat de superfície reservada per als assistents.
  • Per a aquest còmput es tindrà en compte l’espai reservat per als assistents excloent passadissos, vestíbuls, lloc de la presidència i col·laterals, patis i, si n’hi hagués, sanitaris. Determinat el terç de l’aforament disponible, es mantindrà la distància de seguretat de, almenys, un metre entre les persones. L’aforament màxim haurà de publicar-se en lloc visible de l’espai destinat al culte. No es podrà utilitzar l’exterior dels edificis ni la via pública per a la celebració d’actes de culte.
 • Sense perjudici de les recomanacions de cada confessió en les quals es tinguin en compten les condicions de l’exercici del culte pròpies de cadascuna d’elles, amb caràcter general s’hauran d’observar les següents recomanacions:
  • Ús de màscara amb caràcter general.
  • Abans de cada reunió o celebració, s’hauran de fer tasques de desinfecció dels espais utilitzats o que es vagin a utilitzar, i durant el desenvolupament de les activitats, es reiterarà la desinfecció dels objectes que es toquen amb major freqüència.
  • S’organitzaran les entrades i sortides per a evitar agrupacions de persones en els accessos i voltants dels llocs de culte.
  • Es posarà a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohólicos o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas en l’entrada del lloc de culte, que hauran d’estar sempre en condicions d’ús.
  • No es permetrà l’ús d’aigua beneïda i les abluciones rituals hauran de realitzar-se a casa.
  • Es facilitarà a l’interior dels llocs de culte la distribució dels assistents, senyalitzant si fos necessari els seients o zones utilitzables en funció de l’aforament permès a cada moment.
  • En els casos en els quals els assistents se situïn directament en el sòl i es descalcin abans d’entrar en el lloc de culte, s’usaran catifes personals i se situarà el calçat en els llocs estipulats, embutxacat i separat.
  • Es limitarà al menor temps possible la durada de les trobades o celebracions.
  • Durant el desenvolupament de les reunions o celebracions, s’evitarà:
   • El contacte personal, mantenint en tot moment la distància de seguretat.
   • La distribució de qualsevol mena d’objecte, llibres o fullets.
   • Tocar o besar objectes de devoció o altres objectes que habitualment es manegin.
   • L’actuació de cors.

Font: www.mutuabalear.es