Grups de discussió de Serveis Socials i Serveis Educatius

La setmana passada,  a la Sala Polivalent dels Serveis Socials de Binissalem, varen tenir lloc els grups de discussió de Serveis Socials i Serveis Educatius amb la finalitat de generar estratègies d’actuació davant les necessitats detectades a les enquestes. El primer va estar format per les treballadores socials, l’educadora social i altres membres de la plantilla. Al grup d’educació, en canvi, hi participaren docents dels diferents centres educatius de primària i secundària de Binissalem.

Per altra banda, a Can Gelabert tingué lloc el grup de discussió de serveis i associacions culturals on el debat es centrà en potenciar la participació de les famílies als esdeveniments culturals.