La Conselleria d’Afers Socials i Esports posa en marxa una ajuda d’emergència extraordinaria

Renda social garantida (RESOGA) de caràcter extraordinari, per l’import que correspongui d’acord amb el barem de renda social garantida vigent.

DURADA: Dos mesos de concessió

BENEFICIARIS: Nuclis familiars i llars unipersonals en situació de vulnerabilitat econòmica.

REQUISITS:

a) El sol·licitant ha de ser major de 18 anys

b) Les persones destinatàries de la prestació han de residir de manera efectiva a qualsevol dels municipis de les Illes Balears.

c) El nucli familiar no ha de disposar de cap ingrés econòmic o, en cas de disposar-ne, aquests ingressos han d’esser inferiors a l’import que els correspondria d’acord amb el barem de la renda social garantida indicat a l’annex de la Llei 5/2016, de 13 d’abril.

d) Els destinataris de la prestació no han de tenir dret a percebre altres prestacions públiques.

e) Les persones destinatàries de la prestació no poden ser beneficiàries de la renda social garantida o de la renda mínima d’inserció com a membres d’un altre nucli familiar.

f) Les persones destinatàries de la prestació han d’estar al corrent en el pagament de les obligacions derivades de l’aplicació de l’article 23 de la Llei

TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT A REALITZAR: Les sol·licituds d’inici del procediment regulades en l’apartat 1 de l’article 12 de la Llei 5/2016, les han de presentar, en representació dels interessats, les treballadors socials dels serveis socials municipals o els treballadors socials de les entitats inscrites al Cens d’organitzacions del tercer sector de les Illes Balears.

TERMINI: Una vigència inicial de 2 mesos

Per a més informació podeu cridar al telèfon dels Serveis Socials 971 886 529.