La construcció farà jornada continuada i els ajuntaments no aplicaran els horaris fixats a la seva normativa

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, s’ha reunit avui amb els representats empresarials, col·legis professionals i sindicats lligats al sector de la construcció per tal de fer el seguiment de la posada en marxa de l’activitat en el marc de l’estat d’alarma.

L’objectiu comú de l’administració i de tot el sector de construcció és que l’activitat es dugui a terme amb les garanties de seguretat laboral i també sanitàries que la situació actual requereix.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears és la única de tot l’Estat que disposa ja d’una ordre pròpia que determina les condicions en que s’ha de dur a terme l’activitat.

Aquesta ordre fixa, entre d’altres condicions, mesures com distància de seguretat entre els treballadors, utilització de mascaretes o la necessitat que els treballadors es prenguin la temperatura abans d’anar a treballar.

Durant la reunió d’avui s’han analitzat criteris d’aplicació d’aquesta normativa i s’ha acordat incorporar una nova exigència, que es concreta en la necessitat que tots els treballadors emplenin una fitxa sobre el seu estat de salut i també la garantia que es pot fer horari continuat tot i que les normatives municipals no ho recullen així.

Igualment, davant la dificultat que alguns treballs exigeixin una distància inferior als dos metres, s’ha indicat que en aquests casos -que s’han d’evitar al màxim- s’han d’extremar les mesures de seguretat, amb l’obligació de dur sempre les mascaretes.

Finalment, des de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), s’ha assegurat als constructors que tot i la normativa local sobre horaris (que fixen horaris de matí i horabaixa en la majoria d’ ajuntaments), no hi ha cap impediment en què es duguin a terme jornades continuades, així com recull l’ordre d’activitat en la construcció a les Illes Balears durant l’estat d’alarma.

També s’han aclarit els dubtes sobre com actuar en cas d’obres a d’edificis on hi hagi persones alienes a l’obra com ara plurifamiliars on hi hagi famílies, però també locals de negoci i empreses on es mantengui l’activitat o presència de treballadors. Amb caràcter general a aquests immobles no s’ hi poden fer obres. Excepte aquelles que siguin reparacions d’ urgència o únicament quan l’ obra es pugui aïllar totalment (fins i tot amb entrades i sortides de material, escombraries o personal) de la part habitada o si és tracta d’ un edifici buit.

L’ordre que està en vigor a les Illes Balears imposa les següents condicions:

Les principals mesures sobre l’organització de l’activitat són:

 • S’han d’establir jornades de treball continuades
 • Els treballadors han d’estar a una distància de seguretat (dos metres) i han de disposar d’equips de protecció individuals, fent servir guants sempre. Si, per motiu d’una tasca concreta, s’ha de mantenir una distància menor, s’han d’emprar necessàriament les mascaretes que proporcionarà l’empresa.
 • Han de ser el mínim temps possible al carrer
 • Es fixaran torns per a les menjades
 • Només es permet una persona per filera dins els vehicles que utilitzen els treballadors per desplaçar-se a la feina
 • Als vehicles de transport de material hi poden anar dues persones com a màxim
 • S’ha de dur un registre diari de totes les persones que entrin a l’obra (proveïdors, direcció facultativa de l’obra, propietat, comercials…)
 • Es fixaran panells informatius a varis punts de l’obra amb les recomanacions bàsiques de prevenció de contagi de corona virus
 • S’establiran zones de neteja amb aigua, sabó i paper secant o solució hidroalcohòlica per al rentat de mans
 • Increment de la neteja i desinfecció de les instal·lacions d’oficines i també de les eines de feina.

 

Mesures preventives que han d’adoptar els treballadors i treballadores:

 • A més de complir amb les recomanacions d’higiene sanitària que es recolliran als cartells, han de prendre també mesures preventives individuals:
 • Emplenar la fitxa sobre el seu estat de salut i, per fer-ho possible,  és obligació de l’empresa passar els qüestionaris, recollir-los i passar-los a la mútua de salut o al servei de prevenció de riscos.
 • Prendre la temperatura diàriament abans d’anar a la feina
 • Mantenir la distància de seguretat
 • Rentar-se les mans sovint als punts que s’instal·laran
 • Contribuir al manteniment net de les instal·lacions i eines
 • Emprar guants i no compartir amb els companys equips de protecció  o coberts, tassons o begudes

 

Què fer en casos de sospita:

En el cas que un treballador convisqui o ho hagi fet amb una persona que s’hagi infectat, si té símptomes o febre, ho ha de comunicar al seu responsable directe, a més de quedar a casa i cridar el 061 i seguir les instruccions de l’autoritat sanitària.

Si és l’empresa la que té coneixement d’una situació així i el treballador és troba a l’obra, serà aïllat i es donarà avís al 061 i no es podrà reprendre l’activitat fins que les autoritats sanitària i el servei de protecció de l’empresa estableixin les condicions

Aquestes mesures les han de seguir també els tècnics que puntualment es desplacen a l’obra (arquitecte director de les obres, aparellador, enginyers…)

El coordinador de seguretat i salut és l’encarregat de comprovar que es compleixen tots els requisits i, en cas d’incompliment, es reclamarà al contractista la seva rectificació i si es reitera l’incompliment es posaran els fets en coneixement de les autoritats, que podran procedir a la suspensió de l’activitat.