L’Ajuntament de Binissalem signa un conveni amb el Bisbat de Mallorca per a la cessió de Cals Agustins

El passat divendres 18 de gener l’Ajuntament de Binissalem signà un conveni amb el Bisbat de Mallorca per a la cessió d’una part de les instal·lacions del convent de Cals Agustins.

Aquests espais s’oferiran a les diferents associacions del poble per dur a terme les seves activitats i també hi haurà el Casal de joves.

El conveni té una durada de 5 anys amb la possibilitat de renovació de mutu acord per les dues parts.

L’Ajuntament té el compromís de fer-ne un bon ús i encarregar-se del manteniment de les instal·lacions. Són un total de 2 plantes d’uns 600m2 cada una, a més dels jardins.

En un futur es podrà disposar d’una planta més de l’edifici si hi hagués més demanda d’espai per part de les associacions.