Obert el termini per a organitzar el Programa d’activitats d’Estiu 2018

Objecte: L’Ajuntament de Binissalem ofereix les seves instal·lacions per a que persones i/o entitats puguin presentar els diferents programes d’activitats d’estiu, destacar que, per qüestions d’ordre i organització, les instal·lacions només es podran cedir a un únic organitzador (que serà la proposta elegida per l’Ajuntament).

Activitats a desenvolupar:

 • Campus Esportiu
 • Escola d’Estiu
 • Escola d’Estiu en anglès
 • Activitats a la piscina

Termini de presentació de propostes: del 24-04-18 al 02-05-18

Lloc: Registre de documents de l’Ajuntament de Binissalem.

Resolució: 09-05-18

Tribunal de selecció: Dos treballadors municipals, un/a amb titulació de temps lliure. La seva decisió serà irrecurrible.

 

El projecte presentat ha de reflectir els apartats següents (de no reflectir tots els apartats indicats, la proposta es rebutjarà i no serà valorada):

 1. El tipus d’activitat i instal·lació on es desenvoluparia.
 2. La temàtica.
 3. El temps de durada i els horaris de funcionament.
 4. Serveis complementaris: servei d’acollida, servei de menjador, etc.
 5. Definició dels objectius generals i específics de l’activitat.
 6. Metodologia a seguir en les activitats i plantejament del funcionament per a cada grup d’edat.
 7. L’organigrama de l’equip, assenyalant la corresponent titulació.
 8. Forma de suplir al director o monitors de temps lliure, o a la persona amb titulació de socorrista, en cas que faltin en algun moment per qualsevol circumstància.
 9. Reunions amb els pares i forma de mantenir la comunicació amb ells.
 10. Pauta d’intercanvi d’informació amb el responsable del contracte, sobre les inscripcions que es van duent a terme, edats, seguiment de les activitats, incidents, seguiment d’assistència dels participants, control de les al·lèrgies i altres actuacions específiques a tenir en compte respecte dels nins…
 11. En el cas d’organització d’activitats extraordinàries a les previstes. En la proposta s’haurà d’explicar en què consistirà cada una, la seva organització, els motius que la fan aconsellable, si va dirigida a totes les edats o no, si s’acompanya alguna persona amb coneixements especials de la matèria si és una sortida cultural, les condicions de seguretat especials en cas de ser a alguna platja…, així com l’explicació de les actuacions o els tipus de festa o activitat especial projectada. Si l’activitat és d’aventura o d’esport de risc, les persones que han de supervisar el projecte i acompanyar als menors han de tenir una formació específica.
 12. Previsió de casos d’integració.
 13. Previsió d’actuacions en cas d’emergències (sanitàries, evacuacions…).S’han de descriure les mesures preventives dels riscs que es puguin derivar d’aquestes activitats i previsió de les actuacions a realitzar o normes bàsiques en casos d’emergències.
 14. Mètode d’avaluació.
 15. Els preus i bonificacions de l’activitat per als inscrits.
 16. Els preus i els horaris de menjador (tipus de dieta) i els preus hi horaris de l’escoleta matinera.

 

Es valorarà favorablement.

 • En relació al preu per inscripció
 1. El preu de referència.
 2. La possibilitat de fraccionament de pagament.
 3. Descomptes per a germans.
 • En relació als horaris

L’amplitud de la franja horària dels serveis ofertats.

 • En relació a la persona/entitat que es presenta.
 1. Si es tracta d’una persona/entitat que es dediqui preferentment a l’educació en lleure infantil i/o juvenil en entorns i característiques similars al nostre municipi.
 2. Llistat detallat d’experiències anteriors en activitats semblants.
 3. Si alguna de les persones de l’equip responsable té la titulació en primers auxilis i socorrista.
 • En relació al projecte
 1. a) Caldria que el projecte es creàs tenint presents, sempre que sigui possible, els Principis de Ciutat Educadora.
 • Millores per a l’Ajuntament; se’n consideren de quatre tipus a mode

d’exemple:

 1. Número d’infants/joves derivats de Serveis Socials Municipals que s’assumirien sense cost a partir dels dos que ja s’han d’ofertar obligatòriament.
 2. La contractació de monitors titulats empadronats a Binissalem
 3. Col·laborar en les activitat organitzades a favor de l’Ajuntament i sense cost d’aquest, com pugui ser recolzament de monitors en activitats infantils i juvenils coordinades per entitats municipals.
 4. Material de les activitats que una vegada finalitzada cedirien gratuïtament a l’Ajuntament.

Altres obligacions de la persona/entitat que presti el servei.

 1. Formalitzar i cobrar la inscripció de les persones usuàries així com les autoritzacions legals i paternes pertinents.
 2. Seleccionar, contractar, tramitar l’alta a la Seguretat Social i coordinar els equips dels diferents torns, i fer-se responsable de la revisió del projecte.
 3. Realitzar almenys una revisió informativa amb els pares i tutors dels participants. Estar a la seva disposició permanentment per aclarir qualsevol dubte o incidència que pugui sorgir.
 4. Aportar el material pedagògic necessari així com el material fix i de rebuig per al desenvolupament de les activitats.
 5. Fer un seguiment sobre les novetats, incidents i d’altres circumstàncies que puguin sorgir en el desenvolupament de les activitats i mantenir-ne informat puntualment, a la persona responsable del contracte.
 6. Dur un control d’assistència, de les al·lèrgies i d’altres actuacions específiques a tenir en compte respecte dels nins, amb la periodicitat que aquesta estableixi l’Ajuntament abans de l’inici de les activitats.
 7. Tenir material bàsic d’infermeria i primers auxilis.
 8. Controlar la pòlissa vigent d’assegurances d’assistència i accidents per als participants (inclosos tot l’equip responsable i altre personal que hi participi) en les activitats corresponents.
 9. Elaborar la memòria d’avaluació de l’activitat duta a terme a partir del desenvolupament de dita activitat i dels fulls d’avaluació de les famílies. Dita memòria s’haurà de presentar a l’Ajuntament de Binissalem fins dia 30 de setembre 2018.
 10. Dos infants-joves derivats dels Serveis Socials Municipals que s’assumiran sense cost , per part de la persona/empresa que presenti el projecte.
 11. Activitats que s’organitzen a favor de l’Ajuntament i sense cap cost per aquest:
 • Gala de l’esport: A càrrec del Campus Esportiu (l’Ajuntament aportarà els premis)
 • Joies , pal ensabonat i olles: A càrrec de l’Escola d’Estiu i Activitats a la piscina (Ajuntament aportarà materials i regals)
 • Playback infantil : Tots hi han de participar (Campus Esportiu, Escola d’Estiu i Activitats a la Piscina)
 • Cavalcada de Reis: Tots hi han de participar, bé amb la realització o patrocini d’una carrossa o amb la participació dels nins a la cavalcada.

 

* En cas d’incompliment de qualsevol punt, l’Ajuntament es reserva el dret de rebutjar l’empresa o autònom per anys següents.