BAN Festes Sant Jaume 2018

July 17, 2018 10:50 am Publicat per
 1. Víctor Martí Vallés, Batle-president de l’Ajuntament de Binissalem, Illes Balears;

 

FAIG SABER

Que per tal de protegir la salubritat pública en el terme municipal de Binissalem, afectada durant les festes de Sant Jaume dels darrers anys pels residus d’envasos de vidre i plàstici d’acord amb l’article 1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955 que permet als Ajuntaments intervenir les activitats dels administrats quan existeix pertorbació o perill de pertorbació greu de la tranquil·litat, salubritat o moralitat pública ciutadana, en compliment de l’article 3. 5 de l’Ordenança municipal reguladora del consum indegut de begudes a la via pública i el Decret de Batlia694/2018 de data 12 de juliol de 2018,

VENC A DISPOSAR

PRIMER.- Restringir el transport d’envasos de vidre i plàstic amb begudes alcohòliques en el perímetre assenyalat al plànol adjunt (annex 1) de l’Ordenançaesmentada.Per donar compliment a aquesta finalitat, es podran incautar preventivament aquelles que no procedeixin d’establiments d’hosteleria, en els horaris i els dies següents:

 1. a) De les 16,30 hores de dia 14 de juliol a les 7 hores del dia 15 de juliol de 2018.
 2. b) De les 16,30 hores de dia 20 de juliol a les 7 hores del dia 21 de juliol de 2018.
 3. c) De les 16,30 hores de dia 21 de juliol a les 7 hores del dia 22 de juliol de 2018.

 

SEGON.- Així mateix, tinc el deure de recordar que segons les següents ordenances municipals i llei d’activitats queda prohibit:

 1. LLEI D’ACTIVITATS
 • La venda i subministrament de begudes alcohòliques a menors d’edat.
 • El consum de begudes alcohòliques per menors d’edat.
 1. MM. NETEJA DE LES VIES PÚBLIQUES
 • Orinar a la via pública.
 • No és permès tirar a la via pública cap tipus de residus, (papers, plàstics, xiclets, llaunes…) aquests, s’han de dipositar a les papereres instal·lades per a tal finalitat.
 1. MM. CONSUM INDEGUT DE BEGUDES A LA VIA PÚBLICA
 • El consum de begudes alcohòliques en els espais públics.
 • Queda especialment prohibida la pràctica del “botellot”. S’entén per botellot el consum de begudes alcohòliques i sense alcohol, no procedents de locals d’hostaleria, en el carrer o espais públics, per un grup de persones quan, com a resultat de la concentració de persones o de l’acció de consum, es puguin causar molèsties al veïnatge o les persones que utilitzen l’espai públic, o es pugui deteriorar la salubritat de l’entorn o provocar-hi situacions de insalubritat.
 • Les sancions per incompliment poden arribar a la quantitat de 750 €.

 

 

Binissalem, 13 de juliol de 2018

EL BATLE,

 

 1. Víctor Martí Vallés.

Categorizado en: