Policia Local

Regidor: J. Víctor Martí Vallés

Cap de policia: Bartomeu Munar Pieras


Funcions pròpies de les policies locals:

Funcions relacionades amb l’Educació Vial: Mitjançant l’aplicació d’un complet i ampli programa d’Educació Vial que s’imparteix, any rere any, en tots els centres escolars del municipi.

Funcions relacionades amb la Seguretat Vial: Les actuacions de la Policia Local en aquesta matèria s’encaminen cap a la millora de la fluïdesa i la seguretat del trànsit de vehicles i vianants als carrers del municipi.

Per això, compleixen amb les següents funcions:

 • Regulació del tràfic a les entrades i sortides dels centres escolars del municipi.
 • Investigació i prevenció d’accidents i instrucció d’atestats i/o de diligències de prevenció.
 • Control de velocitat.
 • Control d’alcoholèmia.

Funcions relacionades amb la seguretat ciutadana:

 • Prevenció del consum d’estupefaents. Perseguir i prevenir el tràfic de drogues als centres escolars i la prevenció del consum d’alcohol en menors són tasques primordials per a bona part de les dotacions municipals de seguretat i en especial pel Policia Tutor.
 • La vigilància al voltant dels col·legis és un servei gairebé diari per a la Policia Local.
 • L’assistència a menors i víctimes de la Violència de Gènere, és una tasca que s’incrementa cada vegada més, col·laborant amb la Guàrdia Civil.
 • Prevenció dels delictes contra el patrimoni. La integritat física dels ciutadans i la defensa de les seves propietats defineixen dos amplis grups d’actuació en matèria de seguretat.
 • Auxili primari a malalts. L’atenció ràpida i immediata de persones ferides o malaltes a la via pública és un servei que es repeteix amb freqüència.
 • Col·laboració amb Protecció Civil en cas de catàstrofes, incendis i inundacions. En totes aquelles situacions de risc per a la seguretat de les persones i dels seus béns, la Policia Local desplega un dispositiu en coordinació amb Protecció Civil, amb objectius tan essencials com fitar la zona sinistrada, facilitar la urgent evacuació dels ferits i mantenir lliures els accessos per als serveis d’emergència.

Funcions de vigilància administrativa:

 • Protecció del medi ambient, mitjançant l’aplicació de les Ordenances Municipals i la normativa estatal i autonòmica.
 • Control d’establiments i activitats, mitjançant inspeccions administratives dutes a terme pels agents, encaminades al control de llicències i la supervisió de la pròpia activitat. Les irregularitats detectades són posades en coneixement de l’autoritat competent per procedir a la seva correcció.
 • Detecció d’avaries en la via pública. El quefer quotidià dels agents a l’espai urbà assignat per al seu servei permet un coneixement molt aproximat de l’estat i condicions de funcionament de tots els elements localitzats a la via pública, donant a conèixer als serveis corresponents eventuals anomalies en les instal·lacions d’enllumenat públic, senyalització viària, aigua o electricitat, etc.

Funcions de Policia de Barri: Mitjançant el desplegament d’Agents motoritzats o a peu per garantir un mínim de presència policial a les vies i facilitar un contacte més directe entre ciutadà i policia.

Funcions de Policia Judicial:

La Policia Local, actua com a Policia Judicial en matèria d’accidents de trànsit i de delictes relacionats amb la seguretat vial i, de forma genèrica, en la resta de matèries relacionades amb les primeres diligències de prevenció del delicte, protecció de la víctima i assegurament de la prova i el delinqüent.

Igualment intervé com a oficina de denúncies, recollint els fets denunciats directament dels ciutadans i posant-los en coneixement dels jutjats competents i de les Forces de Seguretat de l’Estat.

Serveis i tràmits:

 • Emergències en general
 • Intervenció en conflictes privats/familiars
 • Denúncies penals i administratives
 • Denúncies per accidents de trànsit
 • Pagament denúncies de trànsit
 • Registre d’objectes perduts
 • Tramitació ocupació via pública
 • Tramitació llicència armes 4ª categoria
 • Tramitació llicència animals potencialment perillosos
 • Tramitació autorització gual
 • Gestió vehicles abandonats
 • Autoritzacions crema controlada dins nucli urbà