Serveis d’informació i horaris

El Servei d’Informació i Orientació (SIO)

Totes les persones que vulguin accedir a algun dels recursos que ofereixen els serveis socials, han de passar primer pel servei d’informació i orientació, on se’ls informa de tots els recursos socials que tenen a disposició.

Els objectius d’aquest servei són:

 • Informar, orientar i assessorar dels drets, recursos, procediments o alternatives front a una necessitat determinada.
 • Valorar la situació de necessitat social per tal de buscar vies de solució a la problemàtica.
 • Elaborar un pla individual d’atenció personal o familiar d’acord amb la valoració de la situació.
 • Derivar les persones usuàries que ho necessitin cap a d’altres recursos o serveis especialitzats.
 • Tramitar les sol·licituds per a accedir a un recurs de demanda d’una prestació o servei de la Red de Serveis Socials d’Atenció Pública.

 
L’atenció s’ofereix en el següent horari:

Horari d’oficina i atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores.

Horari d’atenció al públic (amb cita prèvia):

 • Matí: dilluns i dimecres de 9 a 13 hores.
 • Tarda: dimecres de 15:30 a 17:30 hores.

 
 

Servei d’atenció a la dependència

Atenció especialitzada en relació a la tramitació de casos de dependència, gestió i estat d’expedients mitjançant la presència d’un treballador social cedit per la Fundació Balear de la Dependència.

L’horari d’atenció al públic és els dilluns i dimarts de 9 a 12 hores.

Servei d’informació i orientació a l’immigrant

Aquest servei l’ofereix la Mediadora Intercultural i els seus objectius són:

 • Detectar situacions de necessitat i dificultat en menors de famílies immigrades.
 • Potenciar el coneixement de les famílies sobre els serveis i recursos normalitzats (centres educatius, serveis sanitaris, ajuntaments…).
 • Afavorir la regulació de papers per als menors.
 • Garantir l’assistència sanitària i els seguiments mèdics dels menors.
 • Vetllar per una escolarització adequada.
 • Donar a conèixer les característiques culturals de les famílies als metges de l’escola.
 • Potenciar la cura del material i llibres escolars.

 
L’horari d’aquest servei és els dijous de 12 a 14 hores.

Servei d’informació i orientació a joves

Aquest servei l’ofereix l’Educadora Social i, tot i que no té un horari d’atenció concret, funciona amb cita prèvia en base a la seva agenda. La tipologia d’intervenció de l’educadora és molt variada, plantejant l’abordatge de diversos temes des de la perspectiva educativa i de reflexió.

Objectius per als infants i joves:

 • Facilitar els mitjans necessaris per a que els infants i joves puguin prendre consciència d’ells mateixos i de la seva actuació en l’entorn, afavorint així el seu desenvolupament integral.
 • Potenciar la socialització en un entorn normalitzat.
 • Augmentar les seves competències socials i personals i afavorir l’adquisició d’una consciència crítica i activa de la realitat.
 • Donar suport i orientació en aquells aspectes socioeducatius que requereixin d’una intervenció puntual (escolarització, treball, prevenció en el consum de substàncies tòxiques, maltractaments, conflictes socials, relacions amb iguals…).
 • Orientar a les famílies sobre pautes educatives adequades i cura dels infants.

 
Objectius per a l’entorn social:

 • Potenciar els mitjans de sensibilització per a que l’entorn comunitari agafi consciència de la situació de dificultat social dels seus infants i joves.
 • Proporcionar a les institucions (centres educatius, associacions, casals…) alternatives en la relació educativa amb menors.
 • Donar suport en la creació d’estructures de participació social dels infants i joves dels pobles.
 • Ajuntament de Binissalem.
 • Entitats i agents socials del territori: clubs esportius, casals de joves, clubs d’esbarjo, escoles d’estiu, centres educatius, sanitaris…