Portal de transparència

La Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula i garanteix la transparència de l’activitat pública i el dret d’accés dels ciutadans a la informació i la documentació públiques.

La llei també crea un portal de transparència, un registre de grups d’interès i la comissió de garantia del dret d’accés a la informació pública; regula el silenci administratiu positiu i l’exercici del dret d’accés a la informació a partir dels setze anys; fixa en un mes el termini per resoldre les peticions, i estableix un sistema de garanties i reclamacions i un règim sancionador. Així mateix, atorga al Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes la facultat de vetllar pel compliment de les obligacions i els drets que estableix.

La iniciativa és aplicable al Govern de les Illes Balears, l’administració local, el Parlament i els òrgans estatutaris, les universitats, els grups d’interès, les persones físiques o jurídiques que presten serveis públics o que reben fons públics, els partits polítics, les organitzacions sindicals i empresarials i les entitats privades que rebin subvencions.

En aquest espai l’Ajuntament de Binissalem facilita el desenvolupament de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Es pot accedir a la informació pública segons diferents blocs temàtics (organització municipal, urbanisme, normativa i ordenances, decrets…). Dins de cada apartat es troben més seccions per ampliar la temàtica i continguts. Poc a poc s’anirà afegint més informació.