Ordenança relativa a la protecció de l’atmosfera davant la contaminació per renous i vibracions