Comissió d’Educació, Salut i Serveis Socials

Origen i propòsits

La iniciativa de crear una Comissió integrada per representants del sistema de Salut, Serveis Socials i Educació va sorgir des del Consell Escolar Municipal (CEM) davant la necessitat de promocionar estils de vida saludables en la població infant-juvenil escolaritzada i les seves famílies.

Principis i equip que conforma la Comissió

La Comissió, enfocada amb una metodología pròpia del Treball Social Comunitari, es fonamenta en els prinicipis de corresponsabilitat i treball en xarxa. Una feina que va més enllà de la coordinació i que suposa la realització de programes i activitats organitzades entre els distints agents que hi participen.

La Comissió està formada per directors del centres educatius, professional referent del servei de salut, de serveis socials (educadora social i/o treballadora social, técnica educativa de l’Ajuntament, tècnic de ciutat educadora, representants de l’Ajuntament de les àrees de serveis socials i salut, de l’àrea de prevenció comunitària de l’IMAS, el policía tutor i les AMIPAS. D’aquesta manera, es pretén aconseguir un major abordatge de les problemàtiques, evitant la duplicitat en les intervencions i agilitzant els canals de comunicació.

  • Actuacions bàsiques: metodologia del treball

    A l’inici del curs es parteix de l’anàlisi socioeducatiu (centres educatius exposen les seves necessitats i els programes que realitzen) i es defineixen estratègies i accions conjuntes de tipus individual, grupal i/o comunitària. Durant el curs s’avaluen com van evolucionant aquestes necessitats i valoren també les noves necessitats que van sorgint.

    Al final del curs, es fa una valoració de l’actuació i els resultats de la Comissió en funció dels objectius establerts i es concreten propostes de futur. Entre els indicadors d’avaluació destaquen: I. Nombre de comissions realitzades; II. Nombre d’accions grupals i/o comunitàries; III. Tipología d’accions realitzades; IV. Franja d’edat atesa i V. Grau de satisfacció dels participants.

    Finalment, en referència a les actuacions dutes a terme al llarc del curs 15-16, destaca la planificació conjunta d’activitats i tallers que es duen a terme per igual a tots els centres educatius: Educació Vial, Tallers d’Alimentació Saludable, Xerrada de Ciberbullying, Tallers d’Educació Sexual; el Programa d’Alerta Escolar; Un tracte pel bon tracte, el Taller de Parentalitat Positiva i Consulta Jove.